Impressum

Duits-Nederlandse rechtspraktijk

Rechtsanwältin & advocaat
Dr. mr. Annika U. Schimansky

Hoornwerk 45
NL-7201 GS Zutphen

tel.: +31-(0)575-51 22 85

E-mail: info@schimansky.nl
website: www.schimansky.nl
BTW-nr.: NL002410666B69
Eenmanszaak, ingeschreven KvK 08184349

Aangesloten bij:

Rechtsanwaltskammer Oldenburg
Staugraben 5
D- 26122 Oldenburg
tel.: +49-(0)441-92 54 30
fax: +49-(0)441-92 54 329
E-mail: info@rak-oldenburg.de

Nederlandse Orde van Advocaten
Prinses Beatrixlaan 5
NL- 2595 AK Den Haag
tel.: +31-(0)70-335 35 35
E-mail: info@advocatenorde.nl

Titels:
Rechtsanwältin (verleend door Rechtsanwaltskammer Oldenburg)
advocaat (verleend door Nederlandse Orde van Advocaten)

Cliënten gaan de overeenkomst van opdracht met mr. A.U. Schimansky persoonlijk aan, er is geen sprake van enig samenwerkingsverband en mr. Schimansky is individueel verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

In geval van ziekte of langdurige afwezigheid treedt mr. Sven Hering-De Monchy uit Zutphen als waarnemer op.     
Ik kan en zal geen derdengelden ontvangen, omdat ik geen stichting derdengelden heb.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ben ik met het rechtsgebied erfrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied.

Mijn algemene voorwaarden bevatten een rechtskeuze voor het Nederlandse recht en een keuze voor de bevoegde rechter in Zutphen. De tekst ziet u hier.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar:
Allianz Versicherungs AG
D-20448 Hamburg
tel.: +49-(0)1802-10 01 17 (Schadenrufnummer)
polisnummer: GHV 40/0457/4010050/141

Geografische dekking bestaat voor werkzaamheden in Duitsland alsmede voor werkzaamheden vanuit mijn kantoor in Zutphen (Nederland), overigens bestaat geen dekking voor buiten Duitsland gevestigde kantoren (met uitzondering van Zutphen, Nederland) en voor werkzaamheden op het gebied van niet-Europees recht alsmede voor procedures bij niet-Europese gerechten.

Overigens gelden voor het kantoor de regels van het beroepsrecht van
de Duitse BRAK (in de Duitse en Engelse taal)
de Nederlandse NOvA (in de Nederlandse taal)

 

Klachtregeling en geschillenbeslechting

Op alle opdrachten is mijn kantoorklachtenregeling van toepassing:

Alle klachten over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie worden door mij persoonlijk als  klachtenfunctionaris behandeld. Dezelfde regeling is eveneens van toepassing op de onder mijn  verantwoordelijkheid werkzame personen.
Ik zal de klager en degene over wie is geklaagd altijd in de gelegenheid stellen een toelichting te geven op de klacht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht. Als klachtenfunctionaris zal ik binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van de termijn, als hiervoor bedoeld zal ik daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.

Alle geschillen over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen (zie algemene voorwaarden).

 

Overigens bestaan de volgende mogelijkheden tot bemiddeling van klachten en geschillenbeslechting.

De Europese Commissie biedt een platvorm aan voor online geschillen beslechting (ODR) platvorm EU voor online geschillenbeslechting

Wij zijn niet bereid of verplicht om mee te werken aan geschillenbeslechting bij een consumenten geschillencommissie.

Nederland:

Voor bemiddeling bij klachten van tuchtrechtelijke aard:

De Deken van het
Bureau Orde van Advocaten in het
arrondissement Gelderland
Postbus 4152
6803 ED  Arnhem
Tel.: 026 - 389 07 66
E-mail: info@ordegelderland.nl

Duitsland:

Rechtsanwaltkammer Oldenburg (§ 73 lid 2 nr. 3, 73 lid 5 BRAO)
Staugraben 5
D- 26122 Oldenburg
Tel.: +49-(0)441-92 54 30
Fax: +49-(0)441-92 54 329
E-mail: info@rak-oldenburg.de

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft (§ 191f BRAO)
Rauchstr. 26
D-10787 Berlin
Tel.: +49(0)30/2844417-0
Fax: +49(0)30/2844417-12
E-Mail: schlichtungsstelle@s-d-r.org

 

Exoneratiebeding

Ondanks de zorg die aan de correcte invoer van gegevens op deze webpagina wordt besteed kan het kantoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden dat de informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Het kantoor streeft zo veel mogelijk naar een bescherming tegen misbruik van deze webpagina, met name door vervuiling door een zogenaamd virus. Het kantoor aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ervoor dat deze webpagina geheel vrij van virussen e.d. is.

Voor zover op webpagina's van derden wordt verwezen (links), kan mijn kantoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden dat de informatie op deze webpagina's niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of dat deze webpagina's geheel vrij van virussen zijn. Indien webpagina's van derden waarop verwezen wordt enig onrechtmatige inhoud bevatten aanvaardt het kantoor daarvoor geen aansprakelijkheid; het kantoor distantieert zich uitdrukkelijk van dit soort onrechtmatige inhoud.

Het kantoor sluit zijn aansprakelijkheid voor schade uit, die door het gebruik van de op deze webpagina weergegeven informatie zou kunnen ontstaan, voor zover de schade niet aan opzet of grof nalatig handelen van het kantoor is te wijten of het niet schade aan leven, lichaam of gezondheid van personen betreft.

Privacyverklaring (AVG)

Organisatie en verwerkingsverantwoordelijke:
Duits-Nederlandse rechtspraktijk
Rechtsanwältin & advocaat dr. mr. A.U. Schimansky
Hoornwerk 45, 7201 GS Zutphen , tel.: 0031-575-512285, E-mail: info@schimansky.nl

De Duits-Nederlandse rechtspraktijk verwerkt NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mail adressen van cliënten, diens wederpartijen en andere bij de zaak betrokken personen. De gegevens worden doorgaans verkregen van de cliënten of openbare websites. Indien nodig worden gegevens opgevraagd uit openbare registers, zoals handelsregister of kadaster. Daarnaast worden binnen de financiële boekhouding gegevens van leveranciers en dienstverleners verwerkt, maar slechts in zeer geringe mate gegevens van natuurlijke personen.

Doel is primair de behoorlijke uitvoering van de door cliënten verstrekte opdrachten tot verstrekken van juridisch advies en bijstand, behartiging van hun belangen en procesvertegenwoordiging. Daarnaast dient het kantoor persoonsgegevens te verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo is een advocaat verplicht om zijn opdrachtgevers te identificeren, in bepaalde gevallen hun identiteit te verifiëren, om belangenverstrengeling te voorkomen, om bij contact met derden zijn hoedanigheid als advocaat van een cliënt te vermelden en om wettelijke bewaartermijnen te beletten.

Er bestaat geen verplichting om persoonsgegevens aan het kantoor te verstrekken, maar het niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat het kantoor de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren of zelfs verplicht is om een opdracht te weigeren of te beëindigen. Te denken valt met name aan de verplichting om een opdrachtgever en diens tussenpersoon te identificeren, zijn identiteit te verifiëren en om belangenverstrengelingen te voorkomen.

 Het kantoor streeft ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken, en verwerkt normaal gesproken alleen gegevens die nodig zijn om contact te kunnen maken met bij een zaak betrokkene personen en/of om rekening te houden met hun gerechtvaardigde belangen en een gegeven opdracht uit te kunnen voeren, alsmede binnen financiële boekhouding van het kantoor.

In het kader van de uitvoering van een opdracht worden persoonsgegevens verstrekt aan derden, zoals de wederpartij bij een rechtszaak, advocaten, notarissen, deurwaarders, bewindvoerders, overheidsinstanties, gerechtelijke instanties, banken, makelaars. Het verstrekken van persoonsgegevens blijft in de meeste gevallen beperkt tot een mededeling van de naam en het adres van de cliënt voor wie mr. Schimansky opkomt als advocaat, van de naam en het adres van diens wederpartij of van een derde betrokkene, zoals bijvoorbeeld een getuige, advocaat of bewindvoerder.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een organisatie buiten de EU of een internationale organisatie. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

In het kader van een opdracht verkregen persoonsgegevens worden zo veel mogelijk zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en tegen verlies of onbevoegd gebruik door derden beschermd door fysieke sloten en de gebruikelijke firewall- en antivirus-software. Als advocaat is mr. Schimansky tot geheimhouding verplicht. Mijn kantoor zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of voor enig ander commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Zaakdossiers worden gedurende 20 jaar na beëindiging van een opdracht bewaard; dit in verband met het uiterste verjaringstermijn van een vordering met het oog op evt. aansprakelijkheid van advocaat mr. Schimansky. De financiele boekhouding wordt gedurende zeven jaar  bewaard.

Bij het gebruik van deze webpagina worden automatisch een aantal informaties geregistreerd, zoals o.a. de aard van de benutte webbrowser, de naam van uw internetserviceprovider, de webpagina vanuit welke u deze webpagina opzoekt, alsmede eventueel de IP-code van uw pc. Mijn kantoor gebruikt deze informatie teneinde de attractiviteit van mijn webpagina te onderzoeken en om de inhoud ervan te verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt om de identificatie van uw persoon te traceren en regelmatig verwijderd.

Indien u mijn webpagina bezoekt kan het zijn dat er informatie in de vorm van een "cookie" op uw pc komt te staan, waardoor uw pc bij uw volgende bezoek meteen erkend zal worden. Cookies staan het bijvoorbeeld toe om een webpagina op uw interessegebied af te stellen of om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet telkens opnieuw moet gaan invullen. Indien u niet wenst dat uw pc herkend wordt verzoek ik u om uw internetbrowser zodanig af te stellen dat cookies van uw harde schijf worden verwijderd, dat alle cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing ontvangt voordat een cookie opgeslagen wordt.

Betrokkenen hebben het recht op inzage, het recht op het wijzigen/corrigeren (rectificatie), op verwijdering (vergetelheid), op beperking van de verwerking en op ontvangen/overdragen (dataportabiliteit) van al hun geregistreerde persoonsgegevens. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Een eenmaal gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken kan door betrokkene ten allen tijde worden ingetrokken.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dan kunt u zich heel eenvoudig wenden tot mr. A.U. Schimansky onder info@schimansky.nl.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.