Een erfenis in Duitsland

Bij een erfenis in Nederland wachten nabestaanden vaak af. Ze verwachten dat een notaris contact opneemt met de erfgenamen en de vraag voorlegt of zij de nalatenschap willen aanvaarden, zuiver of beneficiaire, of juist willen verwerpen. 

Hoe gaat het in zijn werk bij een erfenis in Duitsland?

Allereerst kunt u als erfgenaam bij een erfenis in Duitsland niet beneficiaire aanvaarden. U kunt alleen verwerpen of aanvaarden. Heeft u aanvaard dan bent u voor de schulden van de overledene aansprakelijk, ook met uw privé vermogen.

De verklaring van erfrecht wordt niet door een notaris opgemaakt, maar door de kantonrechter bij de plaats waar de erflater zijn laatste verblijfplaats had. Deze kantonrechter voert als "boedelrechter" (Nachlassgericht) alle taken uit die met de nalatenschap te maken hebben. Hij zal onderzoek doen of er een testament is en alle wettelijke erfgenamen en overige betrokken personen op de hoogte stellen van een testament. De rechter zal overigens niet vragen of de erfgenamen willen aanvaarden of verwerpen.

Verwerpen of aanvaarden

Zodra de erfgenamen op de hoogte raken van het sterfgeval en zich daarbij kunnen realiseren dat zij als erfgenaam in aanmerking komen, moeten zij maatregelen nemen. Verwerpen van de erfenis kan alleen binnen een wettelijke termijn. Doet de erfgenaam niets dan wordt hij na afloop van dat termijn geacht te hebben aanvaard.

Hoe gaat een verwerping van een erfenis in Duitsland in zijn werk? Er zijn verschillende mogelijkheden. Lees hier meer.

Wat moet u erfgenaam in Duitsland alles regelen?

Als erfgenaam heeft u alle rechten, maar ook alle plichten van de overledene overgenomen. Er valt van alles te regelen. Een begrafenis, ontruiming van een woning en inboedel, opzegging van lopende contracten, opvragen van informatie bij banken en verzekeraars. Mogelijk zijn er vorderingen op de nalatenschap of op u als erfgenaam. Alles moet in kaart gebracht en afgewikkeld worden. Zijn er schulden, zijn er voldoende baten? Ook moet een erfgenaam aangifte van erfbelasting in Duitsland doen.

Om alle informatie te verkrijgen heeft de erfgenaam een verklaring van erfrecht nodig. Sinds 2015 kan een Europese verklaring van erfrecht aangevraagd worden. Dat is handig bij een erfenis waarbij vermogen zowel in Duitsland als in Nederland gelegen is. Nadeel is wel dat een Europese verklaring van erfrecht maar zes maanden geldig is en de afwikkeling van een nalatenschap regelmatig langer duurt dan zes maanden. Vaak moet de verklaring meerdere keren verlengd worden. In sommige gevallen kan voor vermogensbestanddelen in Duitsland een Duitse verklaring van erfrecht een betere optie zijn.

Had de erflater een eigen woning of een vakantiehuis in Duitsland? Dan is het raadzaam om de woning binnen een termijn van twee jaren bij het Duitse kadaster op naam van de erfgenamen te laten inschrijven. Bij een latere inschrijving vraagt het kadaster legesgelden, die binnen de eerste twee jaar na datum van overlijden niet verschuldigd zijn.

Recht op een kindsdeel?

Als uw ouder in Duitsland overlijdt en u bent onterfd, dan heeft u recht op een kindsdeel. U heeft dan een vordering tegen de erfgenaam tot betaling van een bedrag gelijk aan de helft van uw wettelijk erfdeel. 

In Duitsland gelden kortere termijnen. De vordering verjaart namelijk binnen drie jaar. Om verjaring te voorkomen is een schriftelijke aanmaning sturen niet voldoende. De vordering moet bij dagvaarding aanhangig gemaakt worden om de verjaring te stuiten. Soms is het mogelijk om met de erfgenamen schriftelijk af te spreken dat zij geen beroep zullen doen op verjaring. Dat geeft bij de afwikkeling van de nalatenschap de nodige ruimte om het kindsdeel in goed overleg vast te stellen. 

 

Advocaat mr. A.U. Schimansky heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: erfrecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.